PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem Neuro Device Group S.A. z siedzibą w Warszawie 01-510 przy ul. Gen. Józefa Zajączka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000606941, posiadającą nr NIP 5222906005, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywam Państwa jako akcjonariuszy Neuro Device Group S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020 r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów informuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez dom maklerski Q Securities S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.