nurostym tESm wyrobem medycznym!

Miło nam poinformować, iż pod koniec maja 2021 certyfikowaliśmy nasz elektryczny stymulator mózgu nurostym tESm jako wyrób medyczny, zgodnie z nowym, europejskim rozporządzeniem dotyczącym właśnie wyrobów medycznych. W zakresie certyfikacji znalazły się tryby prądowe tACS i tRNS – co czyni nurostym tESm pierwszym tego typu urządzeniem medycznym na świecie.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że najwyższa jakość, jaką od lat wdrażamy do naszych rozwiązań, jest potwierdzana w kolejnych ocenach klinicznych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Device Regulation), zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.